דערהייבט דעם סיום,
פונקט ווי דער סיום דערהייבט אייך.

די שמחה גרייכט צו העכערע שטאפלן ווען מיר קומען נענטער צום טאג ווען טויזנטער אידן וועלן מיט התרגשות אפרעכטן דעם דרייצנטן גלאבאלן סיום הש"ס.א מעמד פון די העכסטע סארט, אן אומפארגלייכבארער קידוש שם שמים, דער סיום איז דער הויכפונקט פון כבוד התורה. א צאל פון גאר באקוועמע און עלעגאנטע זיצן זענען אוועקגעלייגט ספעציעל פאר די אידן וואס אנערקענען אין דעם געהויבענעם מעמד. דערהייבט דעם מעמד, שיינט אייער שטארקייט פאר די תורה און דער דף!

אינעם טאג פון כ"ד טבת, תש"פ הבעל"ט, ווייז ארויס דיין חשיבות צו די תורה בשעת'ן מיטהאלטן דעם גייסטרייכן סיום באקוועמערהייט.

עמודי הסיום
עמודי הש"ס
עמודי הדף
פריוואטע צימערן
רעזיווירט אייער מיטלעבעניש
פרימיום ווי-איי-פי זיצן/קאוטשעס קלאב אפטיילונג
$1,800
נעמט א ווירטואלער טור רעזיווירט אייער מיטלעבעניש
די 'עמודי הסיום' זיצן שטעלן צו דעם ריכטיגן סיום ערפאררונג. געניסט פון עלעגאנטעעקסקלוסיווע באקוועמליכקייטן, אריינגערעכנט ווי-איי-פי פארקינג, שנעלערע סעקיוריטי און פריוואטע אריינגענג, און צוטריט צום באקוועמען קאוטשאפטיילונג. די פריוואטע קאוטש אפטיילונג ציט זיך אויס אויף איבער 18,000 סקווער פיס, און שטעלט צו דעם מעגליכקייט מיטצוהאלטן פאראנאמישע סצענעס פון יעדן דעטאל דורכאויס דעם סיום, דורך די פילצאליגע ווידיאו אפאראטן. דער אהערגעשטעלטער ערפאררונג וועט אייך ארויפפירן אייער סיום צום העכסטן שטאפל.

אלס אן 'עמוד הסיום', וועט איר באקומען צוטריט צום פול-אויסשטאפירטער הערליך צוגעשטעלטער פריוואטער אפטיילונג מיט רייכע מאלצייטן, וואו איר וועט קענען פראווענען דעם סיום אינאיינעם מיט אייער פאמיליע. 'עמודי הסיום' ווי-איי-פי זיצן קומען מיט פולע צוטריט צו די ריקודים, ברייטע און אהערגעשטעלטע זיצן. איר קענט מיטהאלטן דעם סיום, עלעגאנט און באקוועם פאר $1,800 פער זיץ.
ווי-איי-פי אפטיילונגצוטריט
האלט מיט דעם סיום אין צוגאב צו איינטריט צום פריוואטן אנגעווארימטן אפטיילונג, מיט סקרינס און עסן צוגעשטעלט
ברייטערע און שענערע זיצן
גורמעי קעטערינג
פולע סעלעקציע פון הייסע מאכלים
ווי-איי-פי זיצן מיט לייכטע צוטריט צו די געהויבענע ריקודים
הסיום מאגאזין רעקאגנאציע
פארשנעלערטע סעקיוריטי פראצעדור
דעזיגנירטע פארקינג
רעזעווירט היינט אייער ווי-איי-פי זיץ
אויב האט איר סיי וועלכע פראגן אדער צו באשטעלן ביטע קאנטאקט ר. מילער 212-797-7399 אדער rmiller@agudah.org
רעזיווירט אייער מיטלעבעניש
ווי-איי-פי זיצן | טאיאטא | יונייטעד קלאב אפטיילונג
$600
נעמט א ווירטואלער טור רעזיווירט אייער מיטלעבעניש
די יונייטעד און טאיאטע קלאב אפטיילונגען זענען לאקירט אינעם סטאדיומ'ס 'מעזאניין' שטאק, אייניג צוטיילט אויף ביידע זייטן פונעם סטאדיום, און ציט זיך אויס אויף א שטח פון 30,000 סקווער פיס יעדע איינס. די ריזיגע אפטיילונגען אינאיינעם מיט די פראכטפולע אויסשטעל און גלאזערנע פענסטער, שטעלן צו אטעם-פארכאפנדע סצענעס, שאפנדיג דעם 'עמודי הש"ס' אפטיילונג א געשמאקער וועג מיטצוהאלטן דעם סיום. געניסט פון דעזיגנירטע פארקינג, שנעלערע סעקיוריטי, און ווי-איי-פי אריינגאנג. די באקוועמע און עלעגאנטע זיצן געבן א נאנטן צוטריט צו די אנגעווארימטע אפיילונגען, אין צוגאב פון געשמאקע איבערבייס דורכאויס דעם מעמד.

די טאיאטע קלאב אפטיילונג וועט זיין פאר מענער און יונייטעד קלאב אפטיילונג פאר פרויען, פאר 600$ א זיץ.
ווי-איי-פי צענטער צוטריט
האלט מיט דעם סיום מיט צוטריט צו אן עקסקלוסיווער ווארימער אפטיילונג, מיט סקרינס און מאכלים
ברייטערע, באקוועמערע זיצן
עסן און לייכטע צובייס
פארשנעלערטע סעקיוריטי פראצעדור
מעזאניין-שטאק זיץ
דעזיגנירטע פארקינג
רעזעווירט היינט אייער ווי-איי-פי זיץ
אויב האט איר סיי וועלכע פראגן אדער צו באשטעלן ביטע קאנטאקט ר. מילער 212-797-7399 אדער rmiller@agudah.org
רעזיווירט אייער מיטלעבעניש
ווי-איי-פי אונטערשטע-שטאק זיצן
$360
רעזיווירט אייער מיטלעבעניש
א ווי-איי-פי צענטער זיץ געבט א ספעציעלן געלעגנהייט, מיטצולעבן דעם סיום אינעם צענטער פון זאל, זיצנדיג אין סאמע צענטער פונעם סטאדיום ארומגענומען מיט רבבות ישראל פון אלע זייטן. די אנטיילנעמער וועלן האבן עקסקלוסיווע צוטריט צו די אומפארגלייכבארע סצענעס וועלן וועלן געזען ווערן פון צענטער, ווי אויך צו טאנצן די פייערליכע ריקודיםאינאיינעם מיט גדולי דורינו, רבנים און ראשי ישיבות. ערהאלט דעם איינמאליגן געלעגנהייט צו פראווענען נעבן דעם אויבן-אן, מיט די חשוב'סטע פון אונזער דור, פאר 360$ א זיץ.
סטאדיום-צענטער זיצן
סטאדיום-צענטער זיצן
אין סאמע צענטער פון דעם סטאדיום
עקסקלוסיווע צוטריט צו די ריקודים
הארט נעבן דעם אויבן-אן
רעזעווירט היינט אייער ווי-איי-פי זיץ
אויב האט איר סיי וועלכע פראגן אדער צו באשטעלן ביטע קאנטאקט ר. מילער 212-797-7399 אדער rmiller@agudah.org
רעזיווירט אייער מיטלעבעניש
נעמט א ווירטואלער טור רעזיווירט אייער מיטלעבעניש
לאדענט איערע פריינט, משפחה און ספעציעלע געסט אנטייל צו נעמען אין אייער שמחה און מיטהאלטן דעם סיום אינאיינעם אין א ווארימער און טייערער צימער, אין צוגאב צו רייכע קעטערינג פעקעדזשעס. מיט די אויסערארדנליכע פריוויליגיעס, וועט איר באאיינדרוקן אייערע ארומיגע און ספעציעלע געסט, אייער פייערונג ביים סיום וועט זיין צום געדענקן.

אלע פריוואטע צימערן רעכענען אריין רייכע שותפות פעקעדזשעס, געשמאקע איינריכטונגען און ספעציעלע רעקאגנאציע.
ביטע רופט הרב נפתלי מילער פאר מער דעטאלן.
NMiller@TheSiyum.org // 917.613.9455
דעזיגנירטע פארקינג
פארשנעלערטע סעקיוריטי פראצעדור
פרימיום שותפות
דרייסיג זיצן
פריוואטע אינדאר אפטיילונג
באזונדערע געהילף ספעציעל פאר אייער אפטיילונג
רייכע קעטערינג
עקסקלוסיווע צוטריט צו די געהויבענעם ריקודים
רעזעווירט היינט אייער ווי-איי-פי זיץ
2
6
6
3
צאל בלעטער
געבליבן צום סיום
מער אינפארמאציע
סובסקרייב פאר אפדעיט'ס
איבער דעם סיום
די 13'טער גלאבאלער סיום הש"ס פון דף היומי  
founders of the siyum

pillars of the siyum

Fieldstone
Properties II
© 2020 אגודת ישראל אין אמעריקע