די גלאבאלע סיום
די סיום פאראייניגט כלל ישראל אלוועלטליך אויף א פרעצעדענטלאזער וועג פון אחדות וועלכע איז נאכנישט געזען געווארן ביז היינט. אידן פון אלע סארט לעבנסשטייגערן טוען זיך אנשליסן מיט די איינע פאראייניגטע ציל – צו ענדיגן גאנץ ש"ס.

איבער פילע לענדער איבער די וועלט, טוען די געטרייע ש"ס אידן יעדער לויט זיין מדריגה לערנען און דערגרייכן, ארבעטנדיג צו קענען עררייכן דעם גרויסן ציל פון ענדיגן גאנץ ש"ס. די איינציגסטע שטרעבן וואס זיי פארמאגן איז די הייליגע תורה וואס בלויז דאס אינטערעסירט זיי – דאס איז וואס עס דערקענט זיך קלאר אין בעפארברייטונג צום ריזן צוזאמענקום פון שווערע טויזענטער אידן צו פייערן דעם מאמענט ווען זיי גייען נאכאמאל ענדיגן גאנץ ש"ס קומענדיגן דינסטאג וארא תש"פ הבעל"ט.

די לעצטע סיום הש"ס אום י"ג אב שנת תשע"ב, איז געווען די מערסט מאנומענטאלע געשעעניש פון די לעצטיגע היסטאריע. עס האט איבערגעלאזט א שטארקן איינדרוק, אינספירירנדיג און דערהייבנדיג אריבער 20,000 באטייליגטע אינערהאלב 80 שטעט איבער 18 לענדער. די ספעציעלע מאמענטן און ערפארונג פון די לעצטע סיום הש"ס האט איבערגעלאזט גאר טיפע אפדרוקן אין די זכרונות פון גאנץ כלל ישראל, און בלייבט פאר אלע דורות פון כלל ישראל פארן גאנץ לעבן.

דער קומענדיגער סיום וועט זיין פיל א גרעסערע אלוועלטליכע פייערונג, מיט א געשאצטע 200,000 באטייליגטע איבער פילע שטעט און לענדער איבער די גאנצע וועלט. היסטאריע וועט ווידעראמאל געשריבן ווערן פון פריש.
נעם א מינוט, פארמאך דיינע אויגן, און הער דעם הילכיגן קול פון יהא שמי' רבא,
זעה די ספאנטאנע און אומפארגעשריבענע אויסברוך פון געזענג און געטענץ אויף די געהויבענע ווערטער
"הדרן עלך תלמוד בבלי" וועלכע האט אפגעקלינגען אינעם גאנצן סטאדיום.
זעה פאר דיינע אויגן די פארבליבענע רושם פון הונדערטער טויזענטער וועלכע שרייען אינאיינעם אויס דעם
ה' הוא האלוקים.
די היסטאריע
די קאמיטע'ס
די וועלכע האבן אויסגעפילט זייער צייט אויסצופילן די ירושה פון הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, צו פארזיכערן די פארשפרייטונג פון לימוד התורה און פארמערונג פון כבוד שמים דורך דעם סיום.
National Committee
view members
Rafi Hassan
Yoni Torgow
Ari Hoch
Asher Koenig
Efraim Miller
Elliot Berger
Hillel Jaffa
Shuie Gellis
Uri Dreifus
Yaakov Spinner
Yitzi Pretter
Yossi Deutsch
Zev Aeder
Michael Geller
international Committee
view members
Alon Weiser
Shmuel Bloch
Rabbi Benyamin Goldshmidt
Ari Ortner
masmidei hasiyum Committee
view members
Shrage Goldshmidt
Moshe Haas
Yechial Eisenstadt
Aaron Franco
Alon Goldberger
Zevi Brodt
Refael Natanel
Tzvi Rieder
Judah Safdeye
Aron Solomon
Menachem Braunstein
Sruli Steinberg
Rabbi Armo Keussous
chavrei hasiyum Committee
view members
Yehuda Zachter
Yitz Kassirer
Abi Goldenberg
Pinny Borenstein
Tzali Guttman
Moti Hellman
Zeesh Lebowitz
Josef Pollack
Avi Schron
Zack Wilder
Yehudah Farber
Yosef Goldberg
Zevi Kohn
Sholom Vegh
Eliyahu Berger
corporate Committee
view members
Elie Rieder
David Z. Solomon
Shmuel Bloch
Yossi Brachfeld
Yossi Deutsch
Yosef Goldberg
Ephraim Miller
Akiva Reichman
Yanki Roth
Ezra Zaafarani
Aron Zelefsky
Josh Eisenberger
Isaac Lieder
Gershy Kassirer
Yitzy Hoschander
Moshe Netzer
Meir Birnbaum
communications Committee
view members
Nechemiah Hoch
Jonathan Yosef Agus
Chaskel Bennett
Zack Blumenfeld
Lazer Hassenfeld
Dovid Herzka
Gershy Kassirer
Chayala Kaufman
Shmuly Lipschutz
Menachem Melamed
Ira Zlotowitz
daf yomi Committee
view members
Chezky Eider
Shalom Stein
Michael Bauman
Dovid Becker
Sruli Borenstein
Yitzi Fuchs
Aryeh Gelbard
Yossi Gleiberman
Ben Mandelbaum
Shloime Zeldes