חברי הסיום
חברי הסיום איז א רעוועלוציאנערישע שפאגל נייע אונטערנעמונג צו מוטיגן, שטארקן און העכערן די שטאפל פון טעגליכע לערנען, זיך אנכאפנדיג אין די עקסטאז און ענערגיע צום קומענדיגן סיום הש"ס. הונדערטער שוהלן, קהלות, געגנטער און יחידים, וועלן זיך צוזאמענקומען אין א פאראייניגטער אונטערנעמונג צו פארענדיגן מסכתות און מאכן מערערע סיומים, וואס דערמיט טוט מען זיך אנשליסן מיט די אלוועלטליכע מסיימי הש"ס איבער די וועלט.

ווי שטארק מיר ווייסן ווי וויכטיג עס איז צו לערנען תורה, איז די אויפמערקזאמקייט דאס אריינצולייגן אין די טאג-טעגליכער סדר היום נישט אייביג מיט אזא הונדערט פראצענטיגע פעסטקייט. חברי הסיום העלפט דיר צו לערנען מיט וועמען דו ווילסט, וואס דו ווילסט, אויף דיין אייגענע סטאנדארט און גאנג, צוזאמען מיט אלע ש"ס לערנער פון כלל ישראל.
זייט נישט נאר קיין משתתף זייט א מסיים
לערנט
וואס איהר ווילט.
וויאזוי איהר ווילט.
ווען איהר ווילט.
טוה אדורכלערנען דף אדער עמוד היומי, דף השבוע, אדער סיי וועלכע ענליכע לימוד אין גמרא. תורה איז אונזער לעבן, אונזער כח און אונזער שטויסקראפט. די טיפסטע סטרונעס פון די מעכטיגע וויזיע און גרויסער חלום פון רבי מאיר שפירא זצ"ל צו אהערשטעלן א באחדות'דיגע טעגליכע התחייבות צו לערנען תורה, איז די מיסיע וואס מיר טראגן ווייטער ביזן היינטיגן טאג.
וויאזוי עס ארבעט
1
איינשרייבן
צו נוצן פארום
2
קלויב אויס
דיין לימנוד אין גמרא, משניות אדער תהלים צו דיין געשמאק
3
אנשליסן
אין דיין קהלה, לערן דיין אייגענע לימוד, אנדערע לערנונגען, אלוועלטליכע גרופע מיט דיין מהלך הלימוד
4
פייערט
די קומענדיגע סיום הש"ס אלס א מסיים, נישט בלויז אלס משתתף
שליסט אייך היינט אן!
Fill out the form below to have your shul/group become Chavrei HaSiyum.
נאמען *
 אדרעס
סיטי
סטעיט
זיפ קאוד
לאנד
סעלפאון *
אימעיל *
נאמען פון אייער שול *
Rav*
מעסידזש *